ដី (លក់ និងជូលបន្ទាន់)

បង្ហាញ 1 នៃ 3 អចលនៈទ្រព្យ

បង្ហាញជា​ :

ទើបបន្ថែមថ្មីៗ
Villa for sale
ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ $45,000
$45,000.00
140 ម2 1 បន្ទប់ដេក 1 បន្ទប់ទឹក
តាមប្រភេទសេវាកម្ម
តាមប្រភេទ អចលនៈទ្រព្យ